Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Để thực hiện xem log của docker container ta dùng lệnh:

docker logs <container_id>

Muốn xem logs realtime (log thời gian thực) thì ta thêm option -f hoặc --follow

docker logs -f <container_id>

Tuy nhiên khi bạn dùng lệnh docker logs nó sẽ hiển thị toàn bộ logs từ ban đầu. Để giới hạn số dòng logs được lấy ra ta sử dụng option --tail

Ví dụ muốn hiển thị 10 dòng log cuối cùng và bắt đầu lắng nghe log realtime thì ta dùng lệnh sau:

docker logs -f --tail 10 <container_id>

Một số option khác của docker logs:

  • --since: hiển thị log từ thời điểm xác định
  • --util: hiển thị log tới thời điểm xác định
  • --details: hiển thị chi tiết log

Demo:

Ví dụ mình có một conatiner đang chạy với container id là e4537bacfa0b

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Bây giờ mình sẽ tiến hành xem log realtime, bắt đầu từ 5 dòng log cuối cùng của container đó:

docker logs -f --tail 5 e4537bacfa0b

Hướng dẫn xem logs, logs realtime trên docker container

Okay, Done!

References:

https://success.docker.com/article/view-realtime-container-logging

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/

stackjava.com