Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau:

docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau:

--force , -f Buộc xóa các container đang chạy
--link , -l Xóa liên kết được chỉ định
--volumes , -v Xóa các file ẩn dụng được liên kết với container

Định danh container được xóa có thể là CONTAINER ID hoặc NAMES

Ví dụ xóa docker container theo name

docker rm ubuntu

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Vì container này đang chạy nên muốn xóa nó ta phải dùng thêm options -f

docker rm -f ubuntu

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

 

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm/

stackjava.com