Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

(Xem lại: Cài đặt docker trên windows 10)

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài Docker CE (community edition – bản miễn phí)

Cài nhanh

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt-get install -y docker-ce
sudo systemctl status docker
sudo usermod -aG docker ${USER}

Yêu cầu:

Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây:

  • Bionic 18.04 (LTS)
  • Artful 17.10
  • Xenial 16.04 (LTS)
  • Trusty 14.04 (LTS)

Nếu bạn đang dùng bản 14.04 thì chạy lệnh sau để cập nhật aufs storage drivers. (những phiên bản mới hơn thì không cần)

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
    linux-image-extra-$(uname -r) \
    linux-image-extra-virtual

Gỡ bở các version cũ trên máy tính

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Cài đặt docker

Cách 1: cài đặt docker thông qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Cách 2: Cài docker thông từ package

Bạn có thể download file .deb để cài đặt Docker bằng tay như sau:

1. Truy cập https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists và chọn bản Ubuntu version tương ứng máy tính của bạn. Sau đó di chuyển tới pool/stable/ và chọn kiến trúc cpu (thông thường là amd64) rồi download file .deb

Ví dụ máy mình là bản ubuntu 16.04, muốn cài bản docker 18.03.1

Hướng dẫn cài đặt docker trên linux (ubuntu 16.04)

Nếu bạn muốn cài bản edge thì ta chuyển tới pool/edge nó sẽ có nhiều phiên bản mới cập nhật hơn

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

2. Nếu bạn đang dùng giao diện thì có thể click đúp chuột vào file .deb để cài đặt

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Nếu bạn muốn cài đặt bằng dòng lệnh thì làm như sau: đổi path dưới đây thành path chứa file .deb vừa download về.

sudo dpkg -i /path/to/docker-ce_18.03.1~ce-0~ubuntu_amd64.deb

3. Xác nhận Docker CE đã được cài đặt bằng cách kiểm tra version Docker và tạo container từ image hello-world.

Kiểm tra version:

docker hello world

Tạo container từ image hello-world.

Vì image hello-worldchưa có ở local nên nó sẽ phải tải về.

docker ubuntu hello world

Ở trên nó báo lỗi vì bạn chưa thực hiện login vào docker.

Các bạn cần phải thực hiện login trước (Đăng ký tài khoản docker tại https://cloud.docker.com/)

với cú pháp:

sudo docker login -u your_username -p your_password

kiểm tra version docker

Chạy lại container từ image hello-world, kết quả:

docker helloworld

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb stackjava.com

Okay, done!

 

References:

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/

stackjava.com