Hướng dẫn đổi tên docker container

Hướng dẫn đổi tên docker container

Hướng dẫn đổi tên docker container

Để đổi tên docker container t dùng lệnh:

docker rename old_name new_name

Ví dụ:

Mình có một container với id là dd8edfc7b984 và name là romantic_meninsky

Bây giờ mình tiến hành đổi tên container đó thành stackjava

docker rename romantic_meninsky stackjava

Kết quả: vẫn là container với id dd8edfc7b984 nhưng tên đã đổi thành stackjava

Hướng dẫn đổi tên docker container

*Lưu ý: lệnh docker rename áp dụng cho cả các container đang chạy và các container đang bị tắt

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename/

stackjava.com