Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Để xóa docker image ta dùng lệnh:

docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]

trong đó có các option:

--force , -f buộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên phải xóa container trước hoặc dùng option này)
--no-prune Không xóa các thằng cha đã bỏ tag

Định dang image được xóa có thể là name:tag hoặc IMAGE ID

Ví dụ: xóa image theo IMAGE ID

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Xóa image theo name:tag

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

 

 

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rmi/

stackjava.com