Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

(Xem lại: Cài đặt docker trên windows)

(Xem lại: Cài đặt docker trên ubuntu bằng package .deb)

Yêu cầu:

Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây:

 • Bionic 18.04 (LTS)
 • Artful 17.10
 • Xenial 16.04 (LTS)
 • Trusty 14.04 (LTS)

Gỡ bở các version cũ trên máy tính

 • sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Thiết lập repository

Docker không có sẵn trên repository mặc định nên ta phải cài đặt thêm repository.

Update gói apt:

sudo apt-get update

Cài đặt package dưới đây để cho phép apt sử dụng repository thông qua HTTPS:

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common

Thêm official GPG key của Docker:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Thiết lập bản stable

Có 2 bản docker là stable và edge (trong đó bản edge mới nhất và được cập nhật liên tục nên không ổn định, còn bản stable thì cập nhật chậm hơn nhưng được test kỹ và ổn định)

Chạy lệnh dưới đây để thiết lập lấy bản stable: (bạn xem cpu của mình thuộc kiến trúc nào thì chọn tab đó nhé, thường thì hầu hết là x86_64 / amd64)

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=armhf] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=ppc64el] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=s390x] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Cài đặt docker

Sau khi thiết lập xong repository cho docker ta chạy các bước sau:

Update lại gói apt:

sudo apt-get update

Cài đặt bản mới docker mới nhất

sudo apt-get install docker-ce

Xác nhận Docker CE đã được cài đặt bằng cách kiểm tra version Docker và tạo container từ image hello-world.

Kiểm tra version:

docker hello world

Tạo container từ image hello-world.

Vì image hello-worldchưa có ở local nên nó sẽ phải tải về.

docker ubuntu hello world

Ở trên nó báo lỗi vì bạn chưa thực hiện login vào docker.

Các bạn cần phải thực hiện login trước (Đăng ký tài khoản docker tại https://cloud.docker.com/)

Cú pháp login docker cho registry mặc định cloud docker như sau:

sudo docker login -u your_username -p your_password

(Nếu bạn muốn login vào registry khác thì chỉ rõ host cần login)

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Chạy lại container từ image hello-world, kết quả:

docker helloworld

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository stackjava.com

 

Okay, Done!

 

References:

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/

stackjava.com