Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container

Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container

Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container

Để thực hiện lấy địa chỉ ip của docker container ta sẽ lọc thông tin của container từ câu lệnh docker inspect với option -f hoặc --format

docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' container_name_or_id

Với các bản docker cũ hơn thì ta dùng lệnh sau:

docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' container_name_or_id

Nếu muốn hiển thị ip của tất cả container thì bạn dùng lệnh sau:

docker inspect -f '{{.Name}} - {{.NetworkSettings.IPAddress }}' $(docker ps -aq)

Kết quả sẽ có định dạng:

/containerA - 172.17.0.4
/containerB - 172.17.0.3
/containerC - 172.17.0.2

*Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng windows thì cần phải thay dấu nháy đơn ' thành dấu nháy kép "

Demo:

Hiển thị các container đang chạy

Hướng dẫn lấy ip của docker container

Hiện tại mình có có 1 container tạo từ image tomcat, đang chạy trên port 8080

Lấy địa chỉ ip của container trên:

Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container

Như vậy container tomcat trên đang chạy trên ip 172.17.0.2 với port là 8080

Hướng dẫn lấy ip của docker container

 

 

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/v17.09/engine/userguide/networking

https://stackoverflow.com/…-docker-containers-ip-address-from-the-host

stackjava.com