reactjs logo

Sự khác nhau giữa Props và State trong React

Sự khác nhau giữa Props và State trong React Sự khác nhau giữa Props và State trong React Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con. State được khởi tạo và chỉnh sửa và chỉ có thể truy bởi chính bản thân Read more about Sự khác nhau giữa Props và State trong React[…]

reactjs logo

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React React Props là gì? React Props là các tham số truyền vào React Component. React Props được truyền vào Component thông qua các HTML attributes. React Props giống như các tham số của 1 function JavaScript hay các thuộc tính trong HTML React Props là Read more about React Props là gì? Code ví dụ Props trong React[…]

reactjs logo

React State là gì? Code ví dụ React state

React State là gì? Code ví dụ React state. React State là gì? Trong React, state là các thành phần để xây dựng nên một component. State là lưu lưu trữ các giá trị của component, khi state thay đổi thì component cũng được render lại. Tạo State object Đối tượng state được tạo trong Read more about React State là gì? Code ví dụ React state[…]

reactjs logo

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS. Component React là gì? Trong React, các component hoạt động giống như các hàm trả về các thành phần HTML Các component là các thành phần độc lập và có thể sử dụng lại. Các component thực hiện công việc giống như các functions trong Read more about Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS[…]

reactjs logo

Code ví dụ React, ReactJS hello world

Code ví dụ React, ReactJS Hello World ReactJS là gì? React là một thư viện Javascript (nên thường gọi là ReactJS) được dùng để xây dụng giao diện người dùng. ( React là mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. React là tầng view trong mô hình MVC * Lưu ý: React là thư Read more about Code ví dụ React, ReactJS hello world[…]

stackjava.com