docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server) Registry là một server cho phép lưu trữ và phân phối các image docker. Registry là một phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt qua docker. 1. Cài đặt docker registry server Chạy một docker container từ image registry:2 docker run -d –name Read more about Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)[…]

docker logo

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Để lưu docker image thành file ta dùng lệnh docker save: docker save -o <path for generated tar file> <image name> Ví dụ: mình đang có 2 images là ubuntu:18.04 và registry:2. Bây giờ mình sẽ lưu Read more about Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)[…]

spring boot logo

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database) Trong bài này mình sẽ làm một ví dụ nhúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu H2 vào project spring boot. Việc này đặc biệt hữu ích trong quá trình làm các demo, với H2 chúng ta không cần phải cài các cơ sở Read more about Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)[…]

spring cloud logo

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate) Thông tin cấu hình của 1 project khá quan trọng, nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm như username/password… nên ta cần phải bảo mật nó. Để bảo mật thông tin cấu hình từ cloud config server có 2 cách đơn giản: Xác thực (dùng Read more about Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Code ví dụ Spring Cloud Config Client Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Client[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Code ví dụ Spring Cloud Config Server Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Code ví dụ Spring Cloud Config Server Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Server[…]

spring cloud logo

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác nhau giữa 2 file cấu hình là application.properties với bootstrap.properties hoặc application.yml với bootstrap.yml. Khi nào thì sử dụng file cấu hình application, khi nào thì sử dụng file cấu hình bootstrap? 1. File application.properties / application.yml dùng để làm gì? Read more about Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring[…]

jenkins logo

Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins

Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà người ta triển khai ứng dụng lên server như nào. Cách thủ công: ví dụ mình có 1 project java, muốn deploy project này nên server thì ta cần build nó thành file jar. Sau đó Read more about Jenkins là gì? Build, deploy tự động với Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins

Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins. Trong bài trước, mình thực hiện build 1 maven project với source lấy từ github thành 1 file .jar sau đó chạy file jar đó bằng tay. Thực tế thì khi deploy ứng dụng, sau khi build được file .jar (hoặc là file .war, .ear) thì người Read more about Hướng dẫn deploy Java Project, Maven Project với Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện clone 1 maven project từ github và thực hiện build nó thành file jar. Tất cả sẽ được thực hiện tự động bằng Jenkins. Yêu cầu: Đã cấu hình JDK cho Jenkins Đã cấu hình Maven cho Jenkins Read more about Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins[…]

stackjava.com