Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table

(Xem lại: Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window)

MySQL tạo table

Cú pháp sql tạo table có dạng như sau:

CREATE TABLE table_name (
    column1 datatype,
    column2 datatype,
    column3 datatype,
   ....
);

Ví dụ mình muốn tạo table custome với trường name kiểu varchar(25) và address kiểu varchar(255):

CREATE TABLE customer (name VARCHAR(25), address VARCHAR(255))

Nếu mình muốn thêm 1 column id kiểu int làm khóa chính thì câu sql như sau:

CREATE TABLE customer (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(25), address VARCHAR(255))

Trường hợp muốn id tự tăng thì dùng thêm AUTO_INCREMENTở sau:

CREATE TABLE customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(25), address VARCHAR(255))

*Lưu ý: là với các lệnh thêm/sửa/xóa bảng thì bạn phải kết nối tới database mà bạn muốn thêm/sửa/xóa bảng hoặc chỉ rõ database cạnh tên bảng

Ví dụ muốn tạo bảng customer cho database demo thì sẽ là:

CREATE TABLE `demo`.`customer` (...)

MySQL Xóa bảng

Câu sql xóa table có dạng:

DROP TABLE table_name;

Tuy nhiên có thể table bạn cần xóa chưa tồn tại nên mình nghĩ nên dùng câu lệnh sql sau:

DROP TABLE IF EXISTS table_name;

MySQL Modify table

Với trường hợp sửa table mình giới thiệu các trường hợp: xóa column, thêm column, thay đổi kiểu dữ liệu của column:

Trường hợp sửa kiểu dữ liệu của column:

ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name data_type;

Ví dụ mình muốn sửa kiểu dữ liệu của column name của table customer từ varchar(25) sang varchar(300) thì câu sql sẽ là:

ALTER TABLE customer MODIFY COLUMN name varchar(300);

Trường hợp xóa column:

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

Ví dụ mình muốn xóa column address khỏi table customer thì câu sql sẽ là:

ALTER TABLE customer DROP COLUMN address;

Trường hợp thêm column:

ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name data_type;

Ví dụ mình muốn thêm column birthday vào table customer thì câu sql sẽ là:

ALTER TABLE customer ADD COLUMN birthday DATE NULL;

Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table stackjava.com

Okay, Done!

References:

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/creating-tables.html

stackjava.com