Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

Mặc định port khi cài đặt tomcat sẽ là 8080, tuy nhiên đôi khi nó có thể trùng port với các ứng dụng khác hoặc bạn chạy nhiều bản tomcat thì ta cần phải đổi lại thành port khác.

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

Mở file conf/server.xml trong folder cài đặt tomcat

Ví dụ mình cài đặt tomcat ở folder F:\app\tomcat9 thì file server.xml sẽ nằm trong folder F:\app\tomcat9\conf\server.xml

Tìm đoạn code dưới đây:

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
    connectionTimeout="20000"
    redirectPort="8443" />

Hiện tại tomcat đang sử dụng port 8080, ta chỉ cần thay số 8080 thành port muốn sử dụng là được

Ví dụ muốn chuyển port thành 8081

<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
    connectionTimeout="20000"
    redirectPort="8443" />

Demo:

Trước khi sửa port:

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

Sau khi sửa port

Hướng dẫn sửa port, đổi port cho Apache Tomcat

 

 

Okay, Done!

References:

https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/setup.html

stackjava.com