Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat.

Tomcat Upload File Size Limit

Mặc định tomcat chỉ cho phép upload file có kích thước tối đa là 2 MB (kể cả upload file war để deploy).

Nếu bạn upload 1 file có kích thước lớn hơn kích thước file tối đa mà tomcat cho phép thì sẽ xảy ra lỗi.

org.apache.commons.fileupload.FileUploadBase$SizeLimitExceededException

Để tăng/điều chỉnh giới hạn kích thước file tối ta được phép upload ta làm như sau:

Mở folder cài đặt tomcat, mở file webapps/manager/WEB-INF/web.xml, di chuyển tới dòng 55 (thẻ multipart-config)

Sửa max-file-size và max-request-size thành kích thước lớn nhất mà bạn cho phép upload (đơn vị KB)

<multipart-config>
  <!-- 50MB max -->
  <max-file-size>314572800</max-file-size>
  <max-request-size>314572800</max-request-size>
  <file-size-threshold>0</file-size-threshold>
</multipart-config>

fileSizeThreshold:  Nếu kích thước file upload lơn hơn threshold sẽ được ghi trực tiếp vào ổ đĩa thay vì lưu ở memory đệm.

maxFileSize: Kích thước tối da của file được upload.

maxRequestSize: Kích thước tối đa cho một request.

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat stackjava.com

https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/http.html

https://stackoverflow.com/…size-in-tomcat

stackjava.com