Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat.

Mặc định sau khi cài đặt tomcat, sẽ không có account nào được tạo. Nên muốn truy cập trang quản trị của tomcat (để thực hiện deploy ứng dụng, quản lý status…) ta cần phải tạo account và them role cho nó.

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Ví dụ:

Sau khi cài đặt tomcat mình truy cập vào trang Manager App

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Trang quản trị yêu cầu nhập Username/Password.

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Nếu mình nhập sai hoặc bỏ qua thì nó sẽ xuất hiện lỗi 401 Unauthorized

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Để khắc phục lỗi này, chúng ta tạo account cho tomcat bằng cách truy cập file conf/tomcat-users.xml trong folder cài đặt tomcat

Ví dụ mình cài đặt tomcat ở folder F:\app\tomcat9 nên file tomcat-users.xml của mình sẽ nằm ở F:\app\tomcat9\conf

Thêm đoạn mã sau:

<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="manager-script"/>
<role rolename="manager-jmx"/>
<role rolename="manager-status"/>
 
<user username="stackjava" password="codecute"
      roles="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status"/>

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Trong đó:

  • Thẻ role dùng để định nghĩa quyền như quyền truy cập trang quản lý status, trang quản lý script…
  • Thẻ user dùng để định nghĩa account với các thông tin như username/password và các rold.

Ở đây mình tạo account với username/password là stackjava/codecute.

Lưu file trên lại và khởi động lại tomcat.

Nhập username/password khi truy cập trang quản trị là stackjava/codecute

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

Kết quả: truy cập trang quản lý thành công, ta có thể deploy web, xóa web trên trang quản trị này.

Sửa username/password, tạo account, thêm role cho tomcat

 

Okay, done!

 

References:

https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/setup.html

stackjava.com