Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa

Hiện tượng

Sau khi xóa server tomcat khỏi eclipse, bạn không thể thêm lại server có cùng version đó.

Ví dụ mình xóa server tomcat v8.0

Lỗi không thể thêm server tomcat sau khi xóa khỏi eclipse

Sau đấy mình tạo new server và chọn tomcat v8.0 thì các button “Next”, “Back”, “Finish” bị disable khiến mình không thể tạo được server tomcat v8.0 trong khi các version khác thì vẫn thêm bình thường.

Lỗi không thể thêm server tomcat sau khi xóa

Khắc phục

  • Trên menu bar của eclipse: chọn Window–>Preferences–>Server–>Runtime Environments và xóa định nghĩa server ở đây.

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa

  • Di chuyển tới thư mục workspace hiện tại của eclipse (Hiển thị workspace hiện tại của eclipse) và mở folder: .metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings sau đó xóa hai thư mục:
    • org.eclipse.jst.server.tomcat.core.prefs
    • org.eclipse.wst.server.core.prefs.
  • Khởi động lại eclipse.

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa stackjava.com

 

References:

https://stackoverflow.com/questions/…-server-in-eclipse

stackjava.com