Ví dụ tạo Java project Hello World trên Eclipse

Ví dụ tạo Java project Hello World trên Eclipse

Tạo ứng dụng Java đơn giản bằng Eclipse

File/New/Java Project

Ví dụ tạo Java project Hello World trên Eclipse

Hoặc dùng tổ hợp phím “Ctrl +N” và chọ Java Project

Đặt tên cho Project ở phần Project Name, ở đây mình đặt là “HelloWorld”

Phần JRE sẽ chọn version Java.

Ví dụ tạo Java project 'Hello World' trên Eclipse

 

Tạo class Demo.java

Chuột phải vào src chọn new/class

Ví dụ tạo Java project 'Hello World' trên Eclipse

Phần package sẽ tạo package chứa file class

Ví dụ tạo Java project 'Hello World' trên Eclipse

Viết lệnh in ra chữ “Hello World!” ở màn hình console.

package stackjava.com.helloworld.demo;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
  }
}

Khởi chạy project từ class Demo.java bằng cách chuột phải vào file Demo.java và chọn Run As/ Java Application.

Ví dụ tạo Java project 'Hello World' trên Eclipse

Kết quả:

 

Okay, Done!

Ở bài này mình chỉ hướng dẫn cách tạo một project java đơn giản nhất trên Eclipse, còn các phần giải thích như class, package, vì sao nó chạy trong hàm main… thì mọi người đọc phần Java Core.

Ví dụ tạo Java project Hello World trên Eclipse

References:

https://help.eclipse.org/oxygen/index.jsp

stackjava.com