Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat.

Bài này mình tiếp nối phần giới thiệu, cài đặt và cấu hình tomcat: https://stackjava.com/install/tomcat-la-gi-cai-dat-va-cau-hinh-tomcat.html

Cách 1: deploy trực tiếp từ folder webapps

Mình tạo folder stackjava trong folder webapps và 1 file index.html có nội dung:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
Stackjava.com: Hello Tomcat
</body>
</html>

 

Khởi động lại và truy cập lại tomcat: bạn sẽ thấy ứng dụng web vừa deploy hiện lên ở mục Applications

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat

Truy cập vào ứng dụng web bạn vừa tạo:

Nếu ứng dụng web của bạn có file .java thì bạn phải compile nó thành file .class rồi copy vào thì nó mới chạy chứ tomcat nó ko compile giúp bạn đâu  😀

Ví dụ 2: deploy từ Eclipse

Trước tiên bạn cài tomcat vào eclipse:

  • Chọn tab Servers > click chuột phải vào vùng trống của tab Servers và chọn new > Server

Chọn Apache > Tomcat v8.0 Server > click vào Add Configure runtime enviroments để trỏ tới folder tomcat.

Kết quả sau khi cài thành công:

Trỏ cài đặt tomcat tới folder tomcat để có thể thực hiện truy cập trang quản lý của tomcat.

 

  • Tạo 1 ứng dụng web đơn giản trên eclipse: click chuột phải vào vùng trống của Project Explorer > new > Dynamic Web Project

 

Nhập tên cho ứng dụng web

Tạo một file index.html (mặc định ban đầu chạy ứng dụng web nó sẽ chạy file index.html này, bạn có thể sửa file mặc định chạy ban đầu ở trong file WEB-INF/web.xml)

Chạy ứng dụng web vừa tạo trên tomcat: chuột phải vào project > Run As > Run on Server

 

Chọn server Tomcat và click Finish

Sau khi deploy bạn sẽ thấy ứng dụng Hello hiện lên trên trang manager của tomcat.

Kết quả:

Cách 3: deploy bằng file war.

Đây là cách deploy hay dùng trong thực tế. Bạn thuê host và chỉ cần upload file war lên là nó chạy.

  • Export ứng dụng web thành file war:

 

Start server tomcat theo cách 1 hoặc chuột phải vào tomcat trên eclipse và start.

Truy cập mục Manager App trên trang quản lý của tomcat, Gỡ bỏ các ứng dụng web trùng tên bằng cách click vào nút Undeploy hoặc xóa trực tiếp trên folder Webapps.

Ở mục War file to deploy, chọn và update file war vừa export sau đó click Deploy.

Kết quả:

Triển Khai ứng dụng Java Web lên Tomcat stackjava.com

Okay, Done!

 

References:

https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/deployer-howto.html

 

 

stackjava.com