Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

Hướng dẫn Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

Giá trị tự tăng ‘AUTO_INCREMENT’:

  • Thiết lập giá trị tự tăng cho column khi được insert
  • Thường được dùng với các column là primary key (cũng có thể dùng với các column khác)
  • Khi insert một bản ghi mới ta không cần truyền giá trị vào column này mà nó sẽ tự động được tăng lên

Để thiết lập giá trị tự tăng, ta chọn ô AI khi tạo table trong MySQL.

Ví dụ dưới đây mình tạo table có column id tự tăng:

Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

CREATE TABLE `customer` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(45) NULL,
PRIMARY KEY (`id`));

Bây giờ thực hiện insert bản ghi mới vào table ‘customer’  –> ta chỉ cần truyền giá trị vào column name, còn giá trị ở column id sẽ được tự động tăng.

INSERT INTO customer (`name`) VALUES ('kai');

Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

Để thiết lập giá trị tự tăng ban đầu ta dùng lệnh:

ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = value;

Ví dụ mình thiết lập giá trị tự tăng bắt đầu từ số 10 sau đấy thực hiện insert:

Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

* Lưu ý, giá trị tự tăng không tính theo giá trị lớn nhất hiện tại.

Ví dụ trong table customer, bạn xóa hết các record đi –> insert lại thì id sẽ bắt đầu từ 11 chứ không phải là 10 hay 1.

Nếu bạn muốn bắt đầu từ số 1 ta lại dùng lệnh:

ALTER TABLE customer AUTO_INCREMENT = 1;

Nếu bạn không muốn sử dụng câu lệnh thì có thể vào mục sửa table và chọn tab options và nhập giá trị AUTO_INCREMENT

Thiết lập, Reset giá trị, column tự tăng trong MySQL

References:

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/example-auto-increment.html

stackjava.com