Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

This entry is part 4 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows)

Yêu cầu

Hiện tại MongoDB chỉ hỗ trợ bản ubuntu 64-bit LTS (long term support). Ví dụ 14.04 LTS (trusty) và16.04 LTS (xenial)

Trong bài này mình thực hiện cài đặt MongoDB Community Edition (bản miễn phí) trên hệ điều hành ubuntu 16.04

Sử dụng package.deb để cài MongoDB (Khuyên dùng)

1. Import GPG key

MongoDB public GPG Key.

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4

2. Tạo list file cho MongoDB.

Với Ubuntu 14.04

echo "deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/mongodb-org/4.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

Với Ubuntu 16.04

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/4.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

3. Update lại package của ubuntu

sudo apt-get update

4. Cài đặt package MongoDB phiên bản mới nhất.

sudo apt-get install -y mongodb-org

Truy cập giao diện dòng lệnh của MongoDB bằng lệnh mongo

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hiển thị tất cả các database

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

Tạo database stackjava với collection user + 1 document (bản ghi) với thông tin {"name":"kai"}

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hiển thị lại các database ta sẽ thấy có thêm database stackjava (nếu database không có dữ liệu (không có collections, documents) thì nó sẽ không hiện ra)

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hiển thị các collections trong database stackjava

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

Cách 2, cài MongoDB bằng file tar.gz

B1: Yêu cầu:  Để cài đặt được MongoDB .tar.gz ta cần cài đặt dependencies dưới đây:

sudo apt-get install libcurl3 openssl

Download file MongoDB .tar.gz trên trang chủ mongo: https://www.mongodb.com/download-center?jmp=homepage#community

B2: Giả nén file vừa tải về:

Ví dụ:

tar -zxvf mongodb-linux-*-4.0.0.tgz

B3: Tạo biến môi trường cho mongo:

export PATH=<mongodb-install-directory>/bin:$PATH

Trong đó mongodb-install-directory là path thư mục vừa giải nén

Một số lệnh hay dùng với MongoDB

Start MongoDB:

sudo service mongod start

(Nếu nó báo lỗi mongod.service not found thì bạn chạy lệnh sau: sudo systemctl enable mongod
)

Stop MongoDB:

sudo service mongod stop
Restart MongoDB:
sudo service mongod restart

Kết nối với MongoDB:

mongo --host ip:post

Ví dụ: mongo --host 127.0.0.1:27017

Trường hợp bạn kết nối với mongodb ở trên local với port mặc định là 27017 thì chỉ cần chạy lệnh mongo là được

Gỡ bỏ cài đặt MongoDB Community Edition

B1: Stop MongoDB đang hoạt động bằng lệnh stop:

sudo service mongod stop

B2: Gỡ bỏ tất cả các package MongoDB trên máy:

sudo apt-get purge mongodb-org*

B3: Xóa các file logs và database đã tạo của MongoDB

sudo rm -r /var/log/mongodb
sudo rm -r /var/lib/mongodb
Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04) stackjava.com

Okay, Done!

References:

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/

Series Navigation<< Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên WindowsHướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB >>
stackjava.com