Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T)

This entry is part 8 of 24 in the series MongoDB

Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T)

Trong MongoDB, khái niệm collection tương đương với khái niệm bảng trong SQL. Nhưng khác với table trong SQL, collection trong MongoDB không có số lượng cột cố định (vì data lưu trữ dưới dạng JSON), khi hiển thị thì mỗi field sẽ hiển thị giống như 1 cột.

Xóa Collection trong MongoDB

Cú pháp:

Để xóa collection trong MongoDB ta dùng lệnh drop():

db.COLLECTION_NAME.drop()

Ví dụ: Hiển thị tất cả các collection của database stackjava sau đấy xóa 1 collection của database này.

Xóa Collection trong MongoDB

Ở đây mình muốn xóa collection company nên sẽ dùng lệnh db.company.drop()

Xóa Collection trong MongoDB

Hiển thị lại các collection, ta sẽ thấy collection company không xuất hiện nữa.

Xóa Collection trong MongoDB

Xóa Collection bằng Robo3T

(Xem lại: cài đặt và sử dụng Robo 3T)

Để xóa collection trong Robo3T, bạn click chuột phải vào collection cần xóa và chọn “Drop Collection” là xong.

Xóa Collection bằng Robo3T Xóa Collection bằng Robo3T Xóa Collection bằng Robo3T

 

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T) >>
stackjava.com