Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)

This entry is part 7 of 24 in the series MongoDB

Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)

Trong MongoDB, khái niệm collection tương ứng với khái niệm bảng trong SQL. Nhưng khác với table trong SQL, collection trong MongoDB không có số lượng cột cố định (vì data lưu trữ dưới dạng JSON), khi hiển thị thì mỗi field sẽ hiển thị giống như 1 cột.

Tạo Collection trong MongoDB

Cú pháp:

Để tạo collection trong MongoDB ta dùng lệnh sau:

db.createCollection(name, options)

Trong đó name là tên của collection, options là các tùy chọn kèm theo như kích thước, khả năng index…

Ví dụ:

Tạo collection customer cho database stackjava

Hướng dẫn MongoDB - Tạo bảng, xóa bảng, collections trong MongoDB

Hướng dẫn MongoDB - Tạo bảng, collections trong MongoDB

Hiển thị các collection bằng lệnh show collections ta sẽ thấy xuất hiện collection customer

Hướng dẫn MongoDB - Tạo bảng, xóa bảng, collections trong MongoDB

Ví dụ tạo collection với các tùy chọn (options)

Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)

Một cách khác để tạo collection nữa đó là insert một bản ghi (document) và collection, nếu collection đó chưa tồn tại thì nó sẽ được tạo tự động

Ví dụ mình insert bản ghi {"name":"Thor"} vào collection marvel

Hướng dẫn MongoDB - Tạo bảng, xóa bảng, collections trong MongoDB Hướng dẫn MongoDB - Tạo bảng, xóa bảng, collections trong MongoDB

Tạo Collection trong Robo3T

(Xem lại: cài đặt và sử dụng Robo 3T)

Nếu bạn đã cài Robo3T thì việc tạo collection rất đơn giản:

Sau khi kết nối tới database, bạn click chuột phải vào folder Collections của database cần tạo collection và chọn “Create Collections”

Tạo Collection trong Robo3T

Nhập tên của collection và click Create (nếu bạn muốn thêm các options khi tạo collection thì click vào button Advanced)

Tạo Collection trong Robo3T

 

Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t) stackjava.com

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDBXóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T) >>
stackjava.com