Hướng dẫn cài đặt Maven trên Linux/Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Maven trên Linux/Ubuntu

(Xem lại: Cài đặt Maven trên Windows)

Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt Maven trên hệ điều hành Ubuntu.

Yêu cầu: đã cài đặt JDK. Để kiểm tra  xem đã cài JDK chưa chạy lệnh java -version

(Xem lại: Cài đặt JDK trên Linux/Ubuntu)

1. Tìm kiếm package Maven

Mở màn hình terminal và chạy lệnh apt-cache search maven để xem các package Maven sẵn có

apt-cache search maven

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt Maven trên Linux/Ubuntu

Package Maven trên repository là sẽ là bản có version mới nhất.

2. Cài đặt Maven

Chạy lênh

sudo apt-get install maven 

3. Kiểm tra version của Maven

Chạy lệnh mvn -version trên màn hình terminal để xem version của maven.

Hướng dẫn cài đặt Maven trên Linux/Ubuntu

References: https://maven.apache.org/

stackjava.com