Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

 

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

(Xem thêm: Cài đặt Maven vào Eclipse)

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

Tạo Maven project:

Trên thanh menu, chọn File > New > Maven Project

Trên thanh menu, chọn File > New > Maven Project

Chọn ô Create a simple project (skip archetype selection)

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

Phần Group id: nhập group cho project

Phần Artifact Id: chính là tên project

Phần Package thì chọn jar vì mình chỉ tạo project java application chứ không phải web application.

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

Kết quả:

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

Mở file pom.xml bạn sẽ thấy các thông tin về project vừa tạo:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>MavenHello</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
</project>

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện commons-text. Một thư viện rất hay, chuyên để xử lý text, word.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>MavenHello</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

 <dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-text -->
  <dependency>
   <groupId>org.apache.commons</groupId>
   <artifactId>commons-text</artifactId>
   <version>1.6</version>
  </dependency>
 </dependencies>

</project>

Sau khi add xong dependency commons-text vào file pom.xml nó sẽ tự động tải thư viện commons-text vào project.

Code ví dụ Maven Hello World với Eclipse

Tiếp theo, thêm class sau:

package stackjava.com.mavenhello;

import org.apache.commons.text.WordUtils;

public class Hello {
 public static void main(String[] args) {
  String message = "hello world";
  System.out.println(WordUtils.capitalize(message));
 }

}

Hàm WordUtils.capitalize() nằm trong thư viện commons-text dùng để chuyển các ký tự đầu tiên của các từ thành chữ hoa.

Chạy ví dụ trên:

Hello World

 

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://maven.apache.org/index.html

stackjava.com