Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Yêu cầu

Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE trước đó.

Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Kiểm tra danh sách các bản maven đang hỗ trợ:

sdk list maven

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Phần chú thích bên dưới:

  • Dấu + tức là bản trên local
  • Dấu * tức là bản đã cài đặt
  • Dấu > tức là bản đang sử dụng

Như vậy là máy mình hiện tại đang không cài bản maven nào. (Hoặc đã cài Maven bằng tay chứ không thông qua SDKMAN)

Tiếp theo, cài đặt bản maven mới nhất:

sdk install maven

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN

Sau khi cài đặt xong kiểm tra lại version bản maven vừa cài đăt:

mvn -version

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN

Chạy lại lệnh kiểm tra danh sách maven ta sẽ thấy nó hiển thị máy tính đang cài và sử dụng maven bản 3.6.1

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN

 

 

Okay, Done!

References: https://maven.apache.org/install.html

stackjava.com