Build, Compile Maven Project với JDK 1.8 (Java 8)

Build, Compile Maven Project với JDK 1.8 (Java 8)

Mặc định, sau khi tạo Maven Project, nó sẽ được compile bởi bản JDK J2SE-1.5.

Build, Compile Maven Project với JDK 1.8 (Java 8)

Để chỉ rõ phiên bản JDK mà bạn muốn dùng để Build, Complie Maven Project ta làm như sau:

Cách 1: Sử dụng Maven Properties

Ví dụ bạn muốn dùng Java 8 để build, compile thì ta thêm đoạn sau vào file pom.xml

<properties>
 <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
 <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
</properties>

 Build, Complie Maven Project với JDK 1.8 (Java 8)

Ví dụ bạn muốn dùng Java 7 để build, compile

<properties>
 <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
 <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
</properties>

Với những version khác, bạn làm tương tự.

Cách 2: Sử dụng Maven Complier

Ví dụ bạn muốn dùng Java 8 để build, compile thì ta thêm đoạn sau vào file pom.xml

<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
   <version>3.6.1</version>
   <configuration>
    <source>1.8</source>
    <target>1.8</target>
   </configuration>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

Trường hợp muốn chỉ rõ bản JDK trên Local

Bạn có thể chỉ rõ bản jdk trên local để build bằng cách sau:

<project>
 [...]
 <build>
  [...]
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.8.0</version>
    <configuration>
     <verbose>true</verbose>
     <fork>true</fork>
     <executable><!-- path-to-javac --></executable>
     <compilerVersion>1.3</compilerVersion>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
  [...]
 </build>
 [...]
</project>

Trong đó path-to-javac là path tới file javac dùng để thực thi.

Ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171\bin\javac

 

Okay, Done!

Download project maven ví dụ trên tại đây.

References:
https://maven.apache.org/…/set-compiler-source-and-target.html
https://maven.apache.org/…/compile-using-different-jdk.html

stackjava.com