Hướng dẫn tạo Maven Project bằng dòng lệnh command line

Hướng dẫn tạo Maven Project bằng dòng lệnh command line

 

Hướng dẫn tạo Maven Project bằng dòng lệnh Command Line

Cú pháp tạo maven project như sau:

mvn archetype:generate 
 -DgroupId={project-packaging}
 -DartifactId={project-name}
 -DarchetypeArtifactId={maven-template} 
 -DinteractiveMode=false

Trong đó, project được tạo ra sẽ sử dụng groupId làm package mặc định.

Bạn có thể chạy lệnh trên bằng cmd/powershell (trên windows) hoặc terminal (trên linux). Lưu ý, trong một số trường hợp, nếu groupId, project name hay maven-template chứa dấu chấm thì bạn phải sử dụng dấu ngoặc đơn bên ngoài.

Ví dụ: Mình tạo project như sau:

mvn archetype:generate -DgroupId=stackjava.com -DartifactId=HelloMaven -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

Hướng dẫn tạo Maven Project bằng dòng lệnh Command Line

Cấu trúc project được sinh ra:

Hướng dẫn tạo Maven Project bằng dòng lệnh

 

Project mới đầu sẽ được tự động tạo một file java để chạy và một file java để test là App.javaAppTest.java

package stackjava.com;

/**
 * Hello world!
 *
 */
public class App 
{
  public static void main( String[] args )
  {
    System.out.println( "Hello World!" );
  }
}
package stackjava.com;

import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestCase;
import junit.framework.TestSuite;

/**
 * Unit test for simple App.
 */
public class AppTest 
  extends TestCase
{
  /**
   * Create the test case
   *
   * @param testName name of the test case
   */
  public AppTest( String testName )
  {
    super( testName );
  }

  /**
   * @return the suite of tests being tested
   */
  public static Test suite()
  {
    return new TestSuite( AppTest.class );
  }

  public void testApp()
  {
    assertTrue( true );
  }
}

File pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>HelloMaven</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>HelloMaven</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

 

 

 

Okay, Done!

References:

https://maven.apache.org/guides/getting-started/

stackjava.com