Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Yêu cầu

Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên.

Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Kiểm tra danh sách các bản gradle đang hỗ trợ:

sdk list gradle

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Phần chú thích bên dưới:

  • Dấu + tức là bản trên local
  • Dấu * tức là bản đã cài đặt
  • Dấu > tức là bản đang sử dụng

Như vậy là máy mình hiện tại đang không cài bản gradle nào (hoặc có cài gradle nhưng không thông qua sdkman)

Tiếp theo, cài đặt bản gradle mới nhất:

sdk install gradle

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Chạy lại lệnh kiểm tra danh sách gradle ta sẽ thấy nó hiển thị máy tính đang cài và sử dụng gradle bản 5.4.1

Sau khi cài đặt xong kiểm tra lại version bản gradle vừa cài đăt:

gradle -version

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Gỡ Gradle trên SDKMAN

sdk uninstall gradle <version>

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

 

 

Okay, Done!

References: https://docs.gradle.org/5.4/userguide/installation.html

stackjava.com