Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Tạo Gradle Project:

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Nhập tên project

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Kết quả:

Code ví dụ Gradle Java Hello World với Eclipse

Trong đó:

 • folder gradle dùng để wrapper các file
 • folder src/main/java chứa mã nguồn java
 • folder src/test/java là folder chứa các file test java

Các file khác:

file settings.gradle dùng để thiết lập các thông tin của project như tên project

rootProject.name = 'GradleHello'

file build.gradle chứa thông tin cấu hình gradle như plugin, repository, dependency…

plugins {
  // Apply the java-library plugin to add support for Java Library
  id 'java-library'
}

repositories {
  // Use jcenter for resolving your dependencies.
  // You can declare any Maven/Ivy/file repository here.
  jcenter()
}

dependencies {
  // This dependency is exported to consumers, that is to say found on their compile classpath.
  api 'org.apache.commons:commons-math3:3.6.1'

  // This dependency is used internally, and not exposed to consumers on their own compile classpath.
  implementation 'com.google.guava:guava:26.0-jre'

  // Use JUnit test framework
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
}

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện commons-text. Một thư viện rất hay, chuyên để xử lý text, word. Đồng thời mình xóa dependency commons-mathguava ra khỏi file build.gradle (vì không dùng gì đến 2 thư viện này)

plugins {
  // Apply the java-library plugin to add support for Java Library
  id 'java-library'
}

repositories {
  // Use jcenter for resolving your dependencies.
  // You can declare any Maven/Ivy/file repository here.
  jcenter()
}

dependencies {
 // https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-text
 compile group: 'org.apache.commons', name: 'commons-text', version: '1.6'

  // Use JUnit test framework
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
}

Refresh lại project ta sẽ thấy nó download và add thư viện commons-text vào project

 Refresh lại project ta sẽ thấy nó download và add thư viện commons-text vào project

Tiếp theo, thêm class sau:

package stackjava.com.GradleHello;

import org.apache.commons.text.WordUtils;

public class Hello {
 public static void main(String[] args) {
  String message = "hello world";
  System.out.println(WordUtils.capitalize(message));
 }

}

Hàm WordUtils.capitalize() nằm trong thư viện commons-text dùng để chuyển các ký tự đầu tiên của các từ thành chữ hoa.

Chạy ví dụ trên:

Hello World

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

stackjava.com