Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Kiểm tra danh sách các bản gradle đang hỗ trợ:

sdk list java

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Phần chú thích bên dưới:

  • Dấu + tức là bản trên local
  • Dấu * tức là bản đã cài đặt
  • Dấu > tức là bản đang sử dụng

Như vậy là máy mình hiện tại đang không cài bản Java nào (hoặc có cài Java nhưng không thông qua sdkman)

Hiện tại SDKMAN không còn hỗ trợ cài các bản Java Oracle (do vấn đề bản quyền, Oracle Java bắt đầu tính phí)

Tuy nhiên chúng ta có thể cài các bản Open JDK từ các nhà phát triển khác như Zulu, các nhà phát triển này có hẳn một đội ngũ phát triển nên các phiên bản JDK của họ khá stable.

Trong ví dụ này mình cài bản Java 8 của zulu:

sdk install java 8.0.212-zulu

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Chạy lại lệnh kiểm tra danh sách java ta sẽ thấy nó hiển thị máy tính đã cài và sử dụng java bản 8.0.212-zulu

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Chạy các lệnh kiểm tra java version, javac version

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Okay, Done!

stackjava.com