Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04).

(Xem lại: SDKMan là gì?)

Cài đặt SDKMan trên Ubuntu (Install SDKMan)

Cài đặt SDKMAN trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau:

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

(Nếu bạn chưa cài curl thì chạy lệnh này để cài đặt curl trước nhé: sudo apt-get install curl)

Sau khi chạy lệnh này xong nó sẽ báo là bạn mở một terminal mới hoặc chạy lệnh sau:

source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Sau khi chạy xong lệnh trên (hoặc mở màn hình terminal mới). Chạy lệnh sdk version để kiểm tra phiên bản của sdkman vừa cài:

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Gỡ SDKMan trên Ubuntu (Uninstall SDKMan)

Không giống với quá trình cài đặt SDKMan, việc gỡ bỏ SDKMan không thể thực hiện một cách tự động. Để gỡ bỏ SDKMan ta thực hiện các việc sau:

Chạy lệnh sau để xóa SDKMan:

tar zcvf ~/sdkman-backup_$(date +%F-%kh%M).tar.gz -C ~/ .sdkman
rm -rf ~/.sdkman

Xóa snippet cài đặt của SDKMan trong các file .bashrc hoặc .bash_profile, .profiles

Đoạn snippet sẽ có định dang như sau:

#THIS MUST BE AT THE END OF THE FILE FOR SDKMAN TO WORK!!!
[[ -s "/home/dudette/.sdkman/bin/sdkman-init.sh" ]] && source "/home/dudette/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"

Ví dụ, trên máy của mình, nó nằm ở file .bashrc

Chạy lệnh gedit để sửa file .bashrc

sudo gedit ~/.bashrc

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Sau khi xóa đoạn snippet trên thì việc gỡ bỏ SDKMan đã hoàn thành.

Cài đặt SDKMan ở vị trí tùy ý

Mặc định thì SDKMan sẽ được cài đặt ở $HOME/.sdkman. Tuy nhiên, lúc cài đặt bạn có thể tùy chỉnh đường dẫn cài đặt SDKMan như sau:

export SDKMAN_DIR="/usr/local/sdkman" && curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

Với câu lệnh trên thì sdk được cài đặt ở /usr/local/sdkman

 

Okay, Done!

 

References:

https://sdkman.io/install

stackjava.com