Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu

Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu

Edit terminal’s title

Mở file ~/.bashrc và thêm dòng sau đây vào cuối file:

# function to set terminal title
function setTitle(){
  if [[ -z "$ORIG" ]]; then
    ORIG="$PS1"
  fi
  TITLE="\[\e]2;$*\a\]"
  PS1="${ORIG}${TITLE}"
}

Ở đây mình sửa file bằng gedit (các bạn cũng thể dùng vi, hoặc nano… để sửa file

sudo gedit ~/.bashrc

Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu

Bây giờ muốn sửa tên title của màn hình terminal bất kỳ bạn chỉ gần gõ lệnh:

setTitle <terminal_title>

Ví dụ:

Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu

 

 

 

References:

https://askubuntu.com/questions/774532/how-to-change-terminal-title-in-ubuntu-16-04/774543

stackjava.com