Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

Truy cập trên thanh address của file manager:

sftp://user:password@host:port/path_to_directory

Chi tiết:

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

Để kết nối folder SFTP ta truy cập với đường dẫn sftp:// trên thanh file address

1. Đầu tiên, mở cửa sổ quản lý file

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

2. Focus vào thanh địa chỉ để chỉnh sửa đường dẫn bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl + L

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

3. Nhập địa chỉ server sftp và thông tin đăng nhập nếu có.

Địa chỉ truy cập sẽ có dạng:

sftp://user:password@host:port/path_to_directory

Nếu server yêu cầu login mà bạn không nhập username và password thì nó sẽ hiển thị một  popup để bạn nhập thông tin login.

   Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu
Kết quả:
Máy tính sẽ hiển thị kết nối SFTP giống như một folder bình thường trên máy tính.
Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

 

 

Okay, Done!

References:

https://askubuntu.com/…connect-via-sftp-to-access-a-folder-in-a-remote-serve

stackjava.com