Cài đặt VMware tools cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal

Cài đặt VMware tools cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal

Cài đặt VMware tool qua VMware Workstation

Mở máy ảo ubuntu trên VMware Workstation, sau đó chọn Player > Manager > Install VMware Tools

(Trong trường hợp đã cài VMware Tools thì nó sẽ hiển thị là Reinstall VMware Tools)

Cài đặt VMware tool cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal

Chờ một lúc nó sẽ tự động copy file vào máy ảo và cài VMware Tools

Chờ một lúc nó sẽ tự động copy file vào máy ảo và cài VMware Tools

Cài đặt VMware tool bằng dòng lệnh terminal

Trong một số trường hợp, cài VMware tool trên VMware Workstation như trên không hoạt động hoặc không thể copy giữa máy ảo và máy thật. Do đó ta phải thực hiện cài đặt VMware Tools bằng dòng lệnh terminal.

Mở màn hình terminal (Ctrl + Alt + T) và gõ lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install open-vm-tools

Trong trường hợp máy ảo ubuntu của bạn là bản desktop thì bạn cũng có thể thêm một số enviroment base desktop bằng lệnh sau:

sudo apt-get install open-vm-tools-desktop

 

Okay, Done!

References:

https://askubuntu.com/questions/985529/how-can-i-install-vmware-tools

stackjava.com