Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven

(Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker)

(Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC FreeMarker)

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven. Tạo Project Spring Boot và hiển thị dữ liệu với template engine Apache FreeMarker

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Spring Boot Project

spring starter project

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

Phần thư viện chọn Web và FreeMarker

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

Cấu trúc Project

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven

File main:

package stackjava.com.sbFreeMarker;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootFreeMarkerApplication {

 public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(SpringBootFreeMarkerApplication.class, args);
 }

}

File Controller:

Trang index sẽ hiển thị tên lấy từ url, nếu không truyền param vào url thì name sẽ là “Anonymous”

package stackjava.com.sbFreeMarker.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import stackjava.com.sbFreeMarker.model.Product;

@Controller
public class BaseController {
 @RequestMapping("/")
 public String index(@RequestParam(name = "name", required = false) String name, Model model) {
  if (name == null) {
   name = "Anonymous";
  }
  String welcomeMessage = "Hi " + name + "! Welcome to SpringBoot FreeMarker";
  model.addAttribute("message", welcomeMessage);
  return "index";
 }

 @GetMapping("/getProducts")
 public String getProducts(Model model) {
  List<Product> products = new ArrayList<>();
  products.add(new Product(1, "Iphone XS", 10));
  products.add(new Product(2, "SamSung S9", 12));
  products.add(new Product(3, "Nokia", 23));
  model.addAttribute("products", products);
  return "productList";

 }
}

File Model

package stackjava.com.sbFreeMarker.model;

public class Product {
 private int id;
 private String name;
 private int quantity;

 // constructor - getter/setter
}

Các file views

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>stackjava.com Demo Spring Boot FreeMarker</title>
</head>
<body>
 <h2 style="color: red;">${message}</h2>
 <a href="getProducts">Get Products</a>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Demo Spring Boot FreeMarker</title>
</head>
<body>
 <table border = "1">
  <thead>
   <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Name</th>
    <th>Quantity</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <#list products as item>
   <tr>
    <td>${item.id}</td>
    <td>${item.name}</td>
    <td>${item.quantity}</td>
   </tr>
   </#list>
  </tbody>
 </table>
</body>
</html>

Lưu ý, khi bạn chọn FreeMarker lúc tạo Project (tức là thêm dependency spring-boot-starter-freemarker). Spring boot sẽ tự động cấu hình và hiểu rằng nó sẽ sử dụng viewresolver là FreeMarker và các template nằm ở source/templates do đó bạn không cần phải cấu hình thêm gì cả. Nếu bạn muốn sử dụng thêm template engine khác như thymeleaf hay đổi folder chứa template thì bạn phải thêm cấu hình cho nó.

Demo

Run file SpringBootFreeMakerApplication.java

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

Thêm param name vào url

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

Click vào link Get Products

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References: https://freemarker.apache.org/

stackjava.com