Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse

(Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker)

(Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot FreeMarker)

FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra văn bản 

Các công nghệ sử dụng:

Tạo maven project

Cấu trúc Project sau khi hoàn thành:

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringMVCFreeMarker</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
 </properties>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-context-support</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>org.freemarker</groupId>
   <artifactId>freemarker</artifactId>
   <version>2.3.23</version>
  </dependency>
 </dependencies>

</project>

File web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringMVCFreeMarker</display-name>

 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
   <param-name>contextConfigLocation</param-name>
   <param-value>/WEB-INF/spring-config.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

File Spring config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">
 <context:component-scan base-package="stackjava.com" />

 <!-- freemarker config -->
 <bean id="freemarkerConfig"
  class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer">
  <property name="templateLoaderPath" value="/WEB-INF/views/" />
 </bean>

 <!-- View resolvers can also be configured with ResourceBundles or XML files. 
  If you need different view resolving based on Locale, you have to use the 
  resource bundle resolver. -->
 <bean id="viewResolver"
  class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerViewResolver">
  <property name="prefix" value="" />
  <property name="suffix" value=".ftl" />
 </bean>

</beans>

Bean freemarkerConfig cấu hình FreeMarker: templateLoaderPath chỉ rõ các template nằm ở đâu

Bean viewResolver cấu hình mvc với FreeMarker như prefix, suffix (đuôi mở rộng), có cache hay không…

File model:

package stackjava.com.springFreeMarker.model;

public class Product {
 private int id;
 private String name;
 private int quantity;

 // constructor - getter/setter
}

File Controller:

Trang index sẽ hiển thị tên lấy từ url, nếu không truyền param vào url thì name sẽ là “Anonymous”

package stackjava.com.springFreeMarker.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import stackjava.com.springFreeMarker.model.Product;

@Controller
public class BaseController {
 @RequestMapping("/")
 public String index(@RequestParam(name = "name", required = false) String name, Model model) {
  if (name == null) {
   name = "Anonymous";
  }
  String welcomeMessage = "Hi " + name + "! Welcome to SpringMVC FreeMarker";
  model.addAttribute("message", welcomeMessage);
  return "index";
 }

 @GetMapping("/getProducts")
 public String getProducts(Model model) {
  List<Product> products = new ArrayList<>();
  products.add(new Product(1, "Iphone XS", 10));
  products.add(new Product(2, "SamSung S9", 12));
  products.add(new Product(3, "Nokia", 23));
  model.addAttribute("products", products);
  return "productList";

 }

}

 File view:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>stackjava.com Demo Spring MVC FreeMarker</title>
</head>
<body>
 <h2 style="color: red;">${message}</h2>
 <a href="getProducts">Get Products</a>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Demo Spring MVC FreeMarker</title>
</head>
<body>
 <table border = "1">
  <thead>
   <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Name</th>
    <th>Quantity</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <#list products as item>
   <tr>
    <td>${item.id}</td>
    <td>${item.name}</td>
    <td>${item.quantity}</td>
   </tr>
   </#list>
  </tbody>
 </table>
</body>
</html>

Demo:

Run project trên server (ở đây mình chạy trên tomcat):
Code ví dụ SpringMVC FreeMaker + Maven + Eclipse

Thêm param name vào url

Code ví dụ SpringMVC FreeMaker + Maven + Eclipse

Click vào link Get Products

Code ví dụ SpringMVC FreeMaker + Maven + Eclipse

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References: https://freemarker.apache.org/

stackjava.com