Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https).

Trong ví dụ này mình sẽ tạo 1 project spring boot hiển thị file html đơn giản, nhưng sẽ truy cập qua https thay vì http

(xem lại: Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx))

1. Tạo key store

Đầu tiên mình tạo file key store tên là cert.p12 với password là stackjava

keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype PKCS12 -keystore cert.p12 -validity 365

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 - p12, pfx)

2. Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https).

Cấu trúc project:

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Cấu hình ssl trong file application.properties

server.port=8443
server.ssl.key-store=classpath:cert.p12
server.ssl.key-store-password=stackjava

# PKCS12 or JKS
server.ssl.keyStoreType=PKCS12

Trong cấu hình trên mình sử dụng file key store là cert.p12 với password là stackjava. Project chạy trên port 8443

File Controller:

package stackjava.com.springboothttps.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class BaseController {

  @RequestMapping("/")
  public String welcome() {
    return "index";
  }
}

File view:

<html>
<head>
  <title>Spring Boot HTTPs</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello Spring Boot With HTTPs</h1>
</body>
</html>

Start project:

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ: https://localhost:8443

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

 

Okay, Done!

References: https://docs.spring.io/spring-cloud-dataflow/docs/1.1.0.M1/reference/html/getting-started-security.html

Download code ví dụ trên tại đây hoặc tại: https://github.com/stackjava/spring-boot-https

stackjava.com