Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Tạo file .key

openssl genrsa -out {ten_file}.key {do_dai_key}

Ví dụ:

openssl genrsa -out cert.key 2048

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Tạo file .pem từ file .key

Cú pháp:

openssl req -x509 -new -nodes -key {ten_file.key} -sha256 -days 1825 -out {ten_file.pem}

Ví dụ:

openssl req -x509 -new -nodes -key cert.key -sha256 -days 1825 -out cert.pem

Sau đó nhập các thông tin của certificate như  email, name…

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Demo:

Đây là thông tin SSL Certificate hiển thị trên trình duyệt khi mình dùng 2 file trên apply cho website của mình:

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

(Xem thêm: Cấu hình HTTPs cho Server NGINX)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Okay, Done!

References:

stackjava.com