Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx).

(Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem))

(Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem))

(Xem lại: Chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12))

1. Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx) bằng keytool

keytool là công cụ có sẵn sau khi cài java trên máy.

Nếu bạn đã cài đặt biến môi trường cho java thì có thể dùng luôn câu lệnh keytool (nó nằm cùng folder với file java.exe). Hoặc bạn phải dùng

"%JAVA_HOME%\bin\keytool"

Cú pháp tạo file .p12 bằng key tool:

keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype PKCS12 -keystore {ten_file.p12} -validity 365

Ví dụ mình tạo file cert.p12

keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype PKCS12 -keystore cert.p12 -validity 365

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 - p12, pfx)

Nhập password và các thông tin cho keystore.

Kết quả:

 

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 - p12, pfx)

 

Okay, Done!

stackjava.com