Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

File .pem để định dạng certificate phổ biến cho Apache và Nginx nhưng nó không hỗ trợ trong Java. Do đó khi sử dụng server Java ta cần convert nó sang định dạng .p12

(Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem))

(Xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem))

Trong bài này mình sẽ sử dụng openSSL để đổi định dạng file.

Windows không tích hợp sẵn lệnh openssl do đó nếu bạn chạy trên windows thì cần phải cài đặt openssl trước.

(Xem lại: Hướng dẫn cài đặt OpenSSl trên Windows)

1. Chuyển file .pem, .key sang .p12 với OpenSSL

Cú pháp:

openssl pkcs12 -export -out {ten_file.p12} -in {ten_file.pem} -inkey {private_key_file}

Ví dụ mình có sẵn 2 file cert.pem và file private key là cert.key, parse phrase là abcd1234

Bây giờ mình thực hiện chuyển 2 file trên thành file cert.p12

openssl pkcs12 -export -out cert.p12 -in cert.pem -inkey key.pem

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

Nhập pass phrase, sau đó nhập password mới cho cert.p12

Kết quả:

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

 

Okay, Done!

References: https://www.ssl.com/how-to/create-a-pfx-p12-certificate-file-using-openssl/

stackjava.com