Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

1. Download và cài đặt NGINX trên Windows

Download nginx tại: http://nginx.org/en/download.html

Lời khuyên là nên tải bản stable, ví dụ ở đây mình sẽ tải bản nginx-1.18.0

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Sau khi tải về file .zip các bạn giải nén nó ra sẽ được folder nginx.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Dưới đây là cấu trúc folder nginx, nginx không cần phải cài đặt chúng ta sẽ chạy file .exe để start nginx

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Các bạn có thể click đúp vào file nginx.exe để start nginx tuy nhiên không nên làm như thế. Để thao tác với nginx ta mở command line ở folder chưa file nginx.exe và chạy các lệnh sau:

start nginx                   # bật nginx

nginx -s stop               # tắt nginx

nginx -s reload           # tải lại cấu hình nginx (khi file cấu hình thay đổi và bạn muốn apply sự thay đổi đó luôn)

Ví dụ:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Truy cập localhost trên trình duyệt:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

2. Cấu hình NGINX

Mở file nginx.conf trong folder conf, ta cùng xem các thông tin cấu hình cơ bản sau:

#user nobody;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
 • worker_processes 1: sử dụng 1 process
 • error_log logs/error.log: file log sẽ lưu ở folder logs/error.log (mở folder logs sẽ thấy), có dấu # ở đầu tức là đang bị disable
http {
  server {
    listen    80;
    server_name localhost;

    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm;
    }
  }
}
 • listen   80: nginx sẽ lắng nghe tất cả các request từ localhost:80
 • request / sẽ được redirect tới file index.html hoặc index.html trong folder html

Đó là lý do vì sao khi ta gõ localhost:80 hoặc localhost trên trình duyệt nó sẽ hiển thị nội dung như trên. (nội dung như trên chính là file index.html trong folder html, bạn sửa file này thì nội dung hiển thị sẽ khác)

 

Okay, Done!

Trong các bài sau mình sẽ hướng dẫn cấu hình nginx nâng cao như cấu hình https, chống ddos, load balancer …

References: http://nginx.org/en/docs/install.html

stackjava.com