Lập trình tuyến tính là gì? Ưu nhược điểm.

Lập trình tuyến tính là gì? Ưu nhược điểm.

Lập trình cấu trúc là gì? Ưu nhược điểm.

Lập trình hướng đối tượng là gì? Ưu, nhược điểm

Lập trình tuyến tính là gì?

Lập trình tuyến tính là một phương pháp, kỹ thuật lập trình truyền thống.

Trong lập trình tuyến tính, chương trình sẽ chỉ có một hàm và được thực hiện tuần tự từ đầu tới cuối.

Đặc trưng của lập trình tuyến tính là: đơn giản và đơn luồng

Ưu nhược điểm của lập trình tuyến tính

  • Ưu điểm: Đơn giản -> chương trình đơn giản, dễ hiểu
  • Nhược điểm: Không thể áp dụng cho các chương trình phức tạp, không thể sử dụng lại code.
Lập trình tuyến tính là gì? Ưu nhược điểm.

 

stackjava.com