Tự động build project trong Intellij IDEA (Build automatic)

Tự động build project trong Intellij IDEA (Build automatic).

Build project automatic

Chọn File>Setting

Tự động build project trong Intellij IDEA (Build automatic)

Chọn mục Compiler và tick vào ô “Build pojrect automatically

(trong các version sẽ là ô “Make project automatically“)

Tự động build project trong Intellij IDEA (Build automatic)

 

 

References:

https://www.jetbrains.com/idea/documentation/

stackjava.com