Code ví dụ Node.js Hello World (console, web)

Code ví dụ Node.js Hello World (console, web)

(Xem lại: Giới thiệu Node.js | Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Node.js)

Yêu cầu: máy bạn đã phải cài Node.js

Ví dụ Node.js Hello World trên console

Tạo file hello_console.js với nội dung:

console.log('hello world!');

Thông thường với javascript, ta sẽ incluđe file hello_console.js vào một file html sau đấy mở file html bằng trình duyệt. Ví dụ:

<script src="hello_console.js"></script>

Ví dụ Node.js Hello World trên console

Nhưng với Node.js thì ta không cần phải mở bằng trình duyệt vì nó đã có sẵn engine để chạy file javascript.

Để chạy file hello_console.js bằng Node.js ta làm như sau:

Mở màn hình console và cd tới thư mục chứa file hello_console.jssau đó chạy lệnh node hello_console.js

Ví dụ mình để file hello_console.js ở trong thư mục C:\nodejs

Ví dụ Node.js Hello World trên console

Ví dụ Node.js Hello World trên web http

Tạo file hello_web.js với nội dung:

var http = require('http');

//create a server object:
http.createServer(function (req, res) {
  res.write('Hello World!'); //write a response to the client
  res.end(); //end the response
}).listen(8080); //the server object listens on port 8080

console.log('Server Started!');

var http = require('http'): include module http vào file (mình sẽ nói về module trong node.js ở bài sau)

http.createServer: Tạo server http.

Demo: mở màn hình cmd và cd tới thư mục chứa file hello_web.jssau đó chạy lệnh node hello_web.js

Ví dụ Node.js Hello World trên web http

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ: localhost:8080

Code ví dụ Node.js Hello World (console, web)

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

References: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_get_started.asp

stackjava.com