Các module trong Node.js – Hướng dẫn Nodejs

Các module trong Node.js – Hướng dẫn Nodejs

(Xem thêm: Cách tải, cài đặt module trong Node.js)

Các module trong Node.js

Trong bài này mình sẽ giải thích các module có sẵn sau khi thực hiện cài Node.js

1. assert

Gồm một tập các assertions dùng để test (khá giống với assert trong Java)

2. buffer

Dùng để xử lý dữ liệu nhị phân (binary data)

Ví dụ:

// Creates a zero-filled Buffer of length 10.
const buf1 = Buffer.alloc(10);

// Creates a Buffer of length 10, filled with 0x1.
const buf2 = Buffer.alloc(10, 1);

// Creates an uninitialized buffer of length 10.
// This is faster than calling Buffer.alloc() but the returned
// Buffer instance might contain old data that needs to be
// overwritten using either fill() or write().
const buf3 = Buffer.allocUnsafe(10);

// Creates a Buffer containing [0x1, 0x2, 0x3].
const buf4 = Buffer.from([1, 2, 3]);

// Creates a Buffer containing UTF-8 bytes [0x74, 0xc3, 0xa9, 0x73, 0x74].
const buf5 = Buffer.from('tést');

3. child_process

Cung cấp khả năng tạo ra các tiến trình con.

4. cluster

Mỗi thể hiện của Node.js chạy trên 1 thread đơn, để tận dụng các hệ thống đa lõi (multi core). Ta sử dụng cluster để chia nhỏ các tiến trình.

5. dns

Cung cấp các function thực hiện 2 chức năng chính là tìm kiếm và phân giải dns.

6. events

Dùng để xử lý các sự kiện

7. fs

Dùng để xử lý file (đọc, tạo, xóa, đổi tên…)

 8. http

Dùng để xử lý các chức năng liên quan Http như tạo HTTP server, gửi http request…

9. https

Tương tự http nhưng dùng giao thức https

10. http/2

Tương tự http nhưng dùng giao thức http/2

11. os

Dùng để đọc các thông tin của hệ điều hành như home folder, thông tin network, cpu…

12.  path

Dùng để xử lý file paths như lấy tên file, phần mở rộng của file…

13. url

Dùng để xử lý các url.

Các module khác

Trên đây là các module hay dùng nhất, ngoài ra còn một số module khác có sẵn như: querystring, readline, stream, times, tls, util, v8, vm, zlib…

Ngoài các module có sẵn thì bạn có thể tự tạo module cho riêng mình hoặc tải các module khác trên repository.

 

Okay, done!
Trong các bài tới, mình sẽ làm ví dụ chi tiết để giải thích cho từng module.

References:

https://nodejs.org/api/modules.html

stackjava.com