Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Node.js – MySQL insert

Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address)

(Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table)

CREATE DATABASE demo;
CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

Để insert dữ liệu vào table customer ta dùng câu lệnh insert.

Ví dụ:

INSERT INTO customer (name, address) VALUES ('kai', 'viet nam');

Code ví dụ node.js insert:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "INSERT INTO customer (name, address) VALUES ('kai', 'viet nam');";

con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("inserted!");
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Lưu file trên với tên insert-one.js và chạy (nhớ phải cài module mysql trước nhé)

Code ví dụ Node.js MySQL - Insert / save dữ liệu

kết quả:

Code ví dụ Node.js MySQL - Insert / save dữ liệu

Trường hợp muốn insert nhiều bản ghi cùng lúc

Để insert nhiều hơn 1 bản ghi, ta cần tạo một mảng chứa các giá trị cần insert và chèn nó vào câu sql thông qua dấu '?'

Ví dụ:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "INSERT INTO customer (name, address) VALUES ?;";
var values = [
 ['Super Man', 'DC'],
 ['Iron Man', 'Marven'],
 ['Donal Duck', 'Disney']
];

con.query(sql, [values], function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Lưu file trên với tên insert-multi.js và chạy

Code ví dụ Node.js MySQL - Insert / save dữ liệu

Kết quả:

Code ví dụ Node.js MySQL - Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu stackjava.com

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

Referneces:

https://www.npmjs.com/package/mysql

stackjava.com