Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp)

Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp)

(Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ)

Node.js MySQL ORDER BY

Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address)

(Xem lại: Code ví dụ node.js tạo databasetạo table)

CREATE DATABASE demo;
CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

và insert sẵn các bản ghi sau:

INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('kai', 'ha noi - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('sena', 'vinh phuc - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('iron man', 'new york - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('batman', 'gotham - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('bruce lee', 'hong kong - china');

Code ví dụ node.js select tất cả các customer trong database và sắp xếp theo tên (thứ tự abc tăng dần)

(nhớ phải cài module mysql trước nhé)

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "SELECT * FROM customer ORDER BY name ASC";

con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Chạy file index.js

Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp)

Tương tự nếu muốn sắp xếp theo các trường khác thì các bạn chỉ cần thay đổi câu SQL là được:

Ví dụ:

Sắp xếp theo thứ tự id giảm dần: "SELECT * FROM customer ORDER BY id DESC"

Sắp xếp theo địa chỉ tăng dần (theo tứ tự abc) : "SELECT * FROM customer ORDER BY address ASC"

 

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

Referneces:

https://www.npmjs.com/package/mysql

stackjava.com