Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file

Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file.

Module File System (fs)

Node.js hoạt động giống như 1 file server

Với module file system, ta có thể làm việc với các file trên hệ thống (đọc, tạo, sửa, xóa và đổi tên file)

Để include module file systerm ta sử dụng lệnh sau:

var fs = require('fs');

(module file system có sẵn khi cài node.js nên bạn không cần phải tải/cài đặt nó nữa)

Node.js đọc file

Để đọc file ta sử dụng method fs.readFile

Ví dụ mình có 1 file hello.html như sau:

<html>
 <body>
  <h1>Node.js File Systerm module</h1>
  <p>stackjava.com</p>
 </body>
</html>

Bây giờ mình sẽ đọc nó và in ra:

var fs = require('fs');

fs.readFile('hello.html', 'utf8', function(err, data) {
 console.log(data);
});

Kết quả:

Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file

Lưu ý: trong method readFile có tham số thứ 2 dùng để chỉ rõ encoding, ở đây mình để là ‘ut8’, nếu bạn không chỉ rõ encoding thì nó sẽ trả về  1 raw buffer. Ví dụ trong trường hợp trên mình bỏ qua tham số encoding thì kết quả như sau:

var fs = require('fs');

fs.readFile('hello.html', function(err, data) {
 console.log(data);
});

ví dụ node.js đọc file

Việc đọc file còn áp dụng để hiển thị đọc các file html và hiển thị chúng lên web, ví dụ:

var http = require('http');
var fs = require('fs');
http.createServer(function (req, res) {
 fs.readFile('hello.html', function(err, data) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write(data);
  res.end();
 });
 console.log('server started!')
}).listen(8080);

Kết quả:

Node.js tạo file

Để tạo file trong node.js ta có 3 method sau:

 • fs.appendFile()
 • fs.open()
 • fs.writeFile()

Ví dụ:

var fs = require('fs');

fs.open('demo2.txt', 'w', function (err, file) {
 if (err) throw err;
 console.log('Saved!');
});

tham số thứ 2 trong method fs.open là ‘w’ tức là đánh dấu mở file để ghi, nếu file chưa có thì sẽ được tạo mới.

2 method fs.appendFile() và fs.writeFile() dùng cho việc ghi file nhưng trong trường hợp file được ghi chưa có thì nó sẽ tự động tạo ra file mới.

Node.js ghi file / sửa file

Để ghi file trong node.js ta sử dụng 2 method sau:

 • fs.appendFile()
 • fs.writeFile()

Method fs.append sẽ ghi thêm vào cuối file trong khi method fs.writeFile sẽ ghi đè lên nội dung cũ

Ví dụ:

var fs = require('fs');

fs.appendFile('demo.txt', 'Hello content!', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Saved!');
});
var fs = require('fs');

fs.writeFile('demo2.txt', 'demo write file - Hello content!', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Saved!');
});

Node.js xóa file

Để xóa file ta sử dụng method fs.unlink(), ví dụ xóa file ‘demo2.txt

var fs = require('fs');

fs.unlink('demo2.txt', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('File deleted!');
});

Node.js đổi tên file

Để đổi tên file ta sử dụng method fs.rename(), ví dụ đổi tên file từ demo.txt sang demox.txt

var fs = require('fs');

fs.rename('demo.txt', 'demox.txt', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('File Renamed!');
});

Code ví dụ Node.js Đọc/Ghi/Sửa/Xóa file. stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_filesystem.asp

 

stackjava.com