Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

(Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ)

Node.js MySQL SELECT FROM

Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address)

(Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table)

CREATE DATABASE demo;
CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

và insert sẵn các bản ghi sau:

INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('kai', 'ha noi - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('sena', 'vinh phuc - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('iron man', 'new york - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('batman', 'gotham - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('bruce lee', 'hong kong - china');

Code ví dụ node.js select tất cả các customer trong database:

(nhớ phải cài module mysql trước nhé)

var mysql = require('mysql');
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 con.query("SELECT * FROM customer", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
});

Chạy file trên:

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ node.js select field name của tất cả customer trong database:

var mysql = require('mysql');
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 con.query("SELECT name FROM customer", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
});

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ node.js select các customer có address = 'ha noi - viet nam' trong database:

var mysql = require('mysql');
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 con.query("SELECT * FROM customer WHERE address = 'ha noi - viet nam'", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
});

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ node.js select các customer có address chứa từ ‘usa’ trong database:

var mysql = require('mysql');
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 con.query("SELECT * FROM customer WHERE address like '%usa%'", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });
});

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

 

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

Referneces:

https://www.npmjs.com/package/mysql

stackjava.com