Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database

(Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL)

(Xem lại: Code ví dụ kết nối Node.js với MySQL)

Tạo database MySQL với Node.js

Ở đây mình sẽ tạo database với name là “demo”

Câu lệnh sql sẽ là CREATE DATABASE demo

Thực hiện kết nối tới MySQL và trong method query thì thực hiện câu sql trên:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "admin1234"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var query = "CREATE DATABASE demo"

con.query(query, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Database created");
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Lưu đoạn mã trên thành file index.js và chạy (nhớ phải cài module mysql trước nhé)

Kết quả:

Code ví dụ Node.js MySQL - Tạo database, kết nối database

Nếu bạn muốn xóa database demo từ node.js thì chỉ việc thay câu query thành DROP DATABASE IF EXISTS demo;

Sau khi tạo database demo ta thực hiện kết nối tới nó:

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Lưu đoạn mã trên thành file connect.js và chạy

Code ví dụ Node.js MySQL - Tạo database, kết nối database

Dưới đây là project node.js mình tạo để kết nối và tạo database với mysql

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql_create_db.asp

stackjava.com