Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)

Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)

(Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ)

Node.js MySQL DELETE

Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address)

(Xem lại: Code ví dụ node.js tạo databasetạo table)

CREATE DATABASE demo;
CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

và insert sẵn các bản ghi sau:

INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('kai', 'ha noi - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('sena', 'vinh phuc - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('iron man', 'new york - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('batman', 'gotham - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('bruce lee', 'hong kong - china');

Code ví dụ node.js xóa bản ghi có name = ‘sena’

(nhớ phải cài module mysql trước nhé)

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "DELETE FROM customer WHERE name = 'sena'";

con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Number of records deleted: " + result.affectedRows);
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Đối tượng result trả về sẽ gồm các thông tin sau:

{
 fieldCount: ,
 affectedRows: ,
 insertId: ,
 serverStatus: ,
 warningCount: ,
 message: ,
 protocol41: ,
 changedRows: 
}

Chạy file index.js

Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)

Kiểm tra lại database:

Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)

Tương tự xóa theo các điều kiện khác:

Ví dụ:

 • Xóa bản ghi có id = 1: "DELETE FROM customer WHERE id = 1"
 • Xóa các bản ghi có name chứa ký tự ‘a’: "DELETE FROM customer WHERE name  like '%a%'"

 

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

Referneces:

https://www.npmjs.com/package/mysql

stackjava.com