C# (.NET, Mono, Silverlight, WindowsPhone, Xamarin.Android, Xamarin.iOS, any .NET platform)
Repo: https://github.com/sacOO7/SocketclusterClientDotNet

Code ví dụ SocketCluster

  1. Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World
  2. Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster
  3. Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser).
  4. Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js
  5. Code ví dụ SocketCluster với client là Java
  6. Thực hiện login/authen với SocketCluster
  7. Chạy nhiều Server SocketCluster cùng lúc.